Disclaimer

Disclaimer

Op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van deze website zijn de algemene voorwaarden van Syncasso van toepassing. Deze algemene voorwaarden worden op verzoek toegezonden en staan tevens vermeld op de website van Syncasso.

De op deze website verstrekte informatie is bedoeld als algemene informatieverschaffing en niet als juridisch advies. Gebruikers dienen niet af te gaan op de op deze website vermelde informatie zonder juridisch advies te vragen.

Syncasso spant zich in om te waarborgen dat de informatie op deze website juist en volledig is, doch Syncasso verstrekt geen garanties met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website. Syncasso aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website of een website waarnaar wordt verwezen.

Syncasso aanvaardt geen aansprakelijkheid wegens een niet onbelemmerde toegang tot de website en geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van deze website. Syncasso aanvaardt geen aansprakelijkheid voor winstderving of andere schade die verband houdt met het functioneren van de website.

Het is niet toegestaan deze website te gebruiken op een manier die andere internetgebruikers kan hinderen of het functioneren van deze website in gevaar kan brengen. Het is tevens niet toegestaan de inhoud van deze website te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Syncasso.